Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Anti-Pestprotocol

Stop pesten

Middels de Kanjertraining proberen wij pestgedrag te voorkomen. Wanneer er toch pestgedrag wordt gesignaleerd, zal het pestprotocol worden uitgevoerd. Hierin is vastgelegd hoe wij omgaan met pestgedrag. Dit is een verplicht protocol, voor de structurele en schoolbrede aanpak voor pesten. Een anti-pest programma moet voldoen aan de criteria vanuit het Ministerie. Het pestprotocol monitort de sociale veiligheid van de leerlingen in de school. Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen middels het pestprotocol een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de school. Toch vraagt pesten meer dan een plan, beschreven in een protocol. Pesten vraagt om een positieve aanpak die in alle schoolruimtes en groepen, regelmatig aangeboden en geoefend wordt. Sport IKC Het Startblok heeft voor het komend schooljaar gekozen voor een aanpak waarbij het sociaal emotioneel leren in alle groepen de hoogste prioriteit krijgt. Een preventieve aanpak tegen onveiligheid en pesten. Op sport IKC Het Startblok is een duidelijke keuze gemaakt om te investeren in de positieve gedragsaanpak van de kamjertraining. In deze gedragsaanpak is ook het voorkomen van pesten opgenomen.

anti-pestprotocol Het Startblok

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang