Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Visie

Visie van Sport IKC Het Startblok

Sport en sportiviteit staan in alle betekenissen centraal op Sport IKC Het Startblok. Natuurlijk is alle aandacht gericht op de basisvaardigheden: taalontwikkeling (lezen en schrijven) en rekenen/wiskunde. Dit gebeurt echter op een wijze die ontleend is aan de beoefening van een sport.

In de eerste plaats is ieder kind welkom. Als school willen we kinderen veiligheid en geborgenheid bieden. Zo kan het kind vertrouwen krijgen, ontwikkelen en zicht krijgen op de eigen capaciteiten. We gaan ervan uit dat ieder kind zijn of haar eigen talenten heeft. Op onze school willen we juist die eigen talenten ontwikkelen en uitbreiden. De Kanjertraining en PBS ondersteunen dit proces. Daarnaast leren kinderen respect  te hebben voor elkaar. Ieder kind is uniek.

Jij bent jij, ik ben ik, worden wie je bent!

Samenwerking betekent teamwork, elkaar op een positieve wijze uitdagen en successen vieren met elkaar. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als onze leerkrachten.

Op Sport IKC Het Startblok is samenwerkend leren vanzelfsprekend. Kenmerkend voor samenwerkend of coöperatief leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. Leerlingen nemen de leerstof met elkaar door, geven elkaar uitleg en informatie en maken gezamenlijk opdrachten. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen.

Samen leren en bewegen geven een goede balans in het lichaam. Kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door grenzen op te zoeken en te doorbreken. Doorzettingsvermogen wordt hierdoor vergroot. Dit heeft een positieve uitwerking op het leerproces. Dan is ook het leren van andere dingen die misschien wat minder makkelijk gaan, een uitdaging waar een kind zich met plezier voor zal inzetten.

Samenwerking vindt ook plaats in de vorm van educatief ouderschap. Ouders en school trekken samen op bij de ontwikkeling van het kind. Open communicatie en vertrouwen naar elkaar toe zijn daarbij belangrijke componenten. Beide partners hebben een gezamenlijk doel: een zo breed mogelijke cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in de basisschoolleeftijd. De school staat open voor vragen van ouders op het gebied van opvang en schooltijden.

Sport IKC Het Startblok heeft hoge verwachtingen van kinderen. Daarbij is het belangrijk voor ieder kind doelen te stellen, zodat voor de partners in het leerproces (leerkrachten, kinderen en ouders) duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt. Een goede communicatie ligt hieraan ten grondslag. Uit onderzoek is gebleken dat het stellen van doelen tot goede resultaten leidt. Uiteraard beweegt ieder kind zich daarbij op eigen niveau.

Goede prestaties leveren betekent ook investeren in goede materialen. We werken met methodes die een doorgaande leerlijn garanderen en die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Nieuwe media en ICT worden volop ingezet. De resultaten van het onderwijs worden nauwgezet bijgehouden en geanalyseerd.

Je kunt alleen optimaal presteren wanneer ook aan de omgeving de nodige zorg is besteed. Het schoolgebouw is op adequate wijze onderhouden, de binnenruimtes hebben een goede klimaatbeheersing en ogen helder en fris. We hechten waarde aan gezonde voeding en leren kinderen waarom dit zo belangrijk is voor het  lichaam

In de school zijn onderwijs en opvang samengebracht, zijn in een aanbod van sport en spel dat optimaal aansluit bij de wensen en de vraag van ouders en kinderen.

Onze visie is samengevat in het model “met sprongen vooruit” klik hier.

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang