Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Zorgroute

Op onze school besteden we veel aandacht aan de zorg voor leerlingen. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem. Leerlingen worden extra begeleid waar nodig. We vinden hierbij instructievaardigheden, klassenmanagement en de interactievaardigheden van leerkrachten van groot belang. Inspelen op de individuele behoeften van leerlingen. Passend onderwijs zal voor ons de komende jaren een uitdaging zijn!

Leerlingenzorg binnen de school:

Zorg is een belangrijk aspect binnen Sport IKC Het Startblok. Leerlingenzorg, oftewel zorgverbreding, zijn alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee de school leerlingen ondersteunt die, al dan niet tijdelijk, problemen hebben om het onderwijs te volgen of dermate voorlopen dat extra uitdagingen geboden moeten worden. Het onderwijsaanbod wordt aangepast aan de individuele behoeften van de leerling. Dit kan bestaan uit extra instructie in of buiten de klas, een programma op eigen niveau of een plaats in de plus klas. De leerlingenzorg op onze school is een zaak van het gehele team.

1-zorgroute

De 1- zorgroute op Sport IKC Het Startblok stimuleert planmatig en handelingsgericht werken en zorgt voor een transparante zorgstructuur. Alle basisscholen binnen het Samenwerkingsverband De Liemers, waaronder Sportbasisschool Het startblok, hebben de leerlingenzorg geregeld via de 1-zorgroute. 1-zorgroute beschrijft op cyclische wijze de stappen en beslismomenten tijdens de ondersteuning aan leerlingen op groepsniveau, schoolniveau en op bovenschoolsniveau.

Op groepsniveau wordt er gewerkt met de handelingsgerichte cyclus. Leerkrachten signaleren leerlingen die extra aandacht en hulp nodig hebben, leeropbrengsten worden systematisch in kaart gebracht en er worden expliciete keuzes gemaakt t.a.v de leerstof, werkvormen, aanpak- en differentiatievormen. Groeps- en leerlingbesprekingen stellen leerkrachten in staat leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften effectief te clusteren, een doelgericht groepsplan te maken, uit te voeren en te evalueren.

Op schoolniveau zorgt de 1- zorgroute voor een effectieve zorgstructuur met concrete stappen om de kwaliteit van de zorg in de school te verbeteren.

Bovenschools zorgt de 1-zorgroute voor een efficiënte samenwerking tussen alle onderwijs- en zorgpartners in de regio en voor een goede afstemming tussen schoolexterne en interne zorg.

In de 1 zorgroute wordt gestreefd naar proactief en preventief denken en handelen. In plaats van het richten van de zorg op de ‘uitvallers’ (curatief) richt de leerkracht zich op het signaleren van leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Een voorbeeld van het proactief handelen van de leerkracht  is het kunnen vooruitkijken naar cruciale leermomenten in het jaar en hieraan leerlingen koppelen  die hierbij extra ondersteund moeten worden.

 

CONTACT

Aanmelden
onderwijs

Aanmelden
opvang